شرکت همراه اول برترین شرکت در مدیری مالی سال 1397

عنوان برترین مدیریت مالی در سال جاری به شرکت همراه اول منتسب شد.