مدیرعامل ایرانسل پس از 14 سال تغییر کرد | سیم کارت

مدیرعامل ایرانسل پس از 14 سال تغییر کرد

دکتر بیژن عباسی آرند دومین مدیر عامل شرکت ایرانسل پس از مهندس علیرضا قلمبر دزفولی شد.