هواوی و اینترنت نسل 5 در اروپا

کشورهای اروپایی به دنبال دور زدن تحریم شرکت هواوی که خود آنرا اعمال کردند برای استفاده از تکنولوژی اینترنت همراه نسل پنج