اهدای تندیس زرین سرآمدی به روابط عمومی همراه اول | سیم کارت

اهدای تندیس زرین سرآمدی به روابط عمومی همراه اول

در سومين دوره آيين تقدير از سرآمدان روابط عمومي ايران، از ميان روابط عمومي هاي برتر كشور، روابط عمومي همراه اول به عنوان روابط عمومي سرآمد معرفي و تنديس زرين دريافت كرد.

در سومين دوره آيين تقدير از سرآمدان روابط عمومي ايران، از ميان روابط عمومي هاي برتر كشور، روابط عمومي همراه اول به عنوان روابط عمومي سرآمد معرفي و تنديس زرين دريافت كرد.
به گزارش اداره كل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، عصر روز چهارشنبه ۴ تيرماه در سومين دوره آيين تقدير از سرآمدان روابط عمومي ايران كه در سالن خليج فارس محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار شد، از روابط عمومي هاي برتر كشور با اهدا تنديس و نشان ويژه تقدير به عمل آمد.
در اين همايش كه با همكاري سازمان ملي استاندارد ايران برگزار شد، پس از ارزيابي روابط عمومي هاي برتر كشور بر اساس مدل تعالي سازماني EFQM، روابط عمومي هاي سرآمد در سه سطح زرين(با كسب حداقل ۷۵۰ امتياز)، سيمين(با كسب حداقل ۶۵۰ امتياز) و بلورين(با كسب حداقل ۵۵۰ امتياز) معرفي شدند.
روابط عمومي همراه اول نيز كه در ارزيابي هاي صورت گرفته بيش از ۷۵۰ امتياز كسب كرده بود، ضمن معرفي به عنوان  روابط عمومي سرآمد، تنديس زرين و نشان تعالي سه ستاره دريافت كرد.
در اين مراسم هوشمند سفيدي دبير سومين دوره آيين تقدير از سرآمدان روابط عمومي، طي سخناني ضمن برشمردن  ويژگي هاي روابط عمومي سرآمد، آنرا روابط عمومي نخبه ناميد و گفت: روابط عمومي سرآمد متمايز از ديگران است، به عبارتي رهبر و ليدر ساير روابط عمومي هاست.
وي افزود: هدف از برگزاري چنين همايشي رسيدن به يك استاندارد ملي براي فعاليت روابط عمومي هاست. همچنين ارائه نمايي از يك روابط عمومي پيشرفته و ايجاد نظام پايش منظم روابط عمومي هاي كشور از ديگر اهداف اين همايش است.
سفيدي گفت: ارزيابي هاي صورت گرفته براي معرفي روابط عمومي هاي سرآمد، با ۸۱ شاخص در قالب ۸ شاخص كلي صورت گرفته است.
گفتني است مدل تعالي سازماني EFQM يك استاندارد اروپايي است كه به عنوان ابزاري قوي براي سنجش ميزان استقرار سيستم ها در سازمان هاي مختلف بكار گرفته مي شود.

---
منبع : http://mci.ir