از مضرات پیامک های تبلیغاتی | سیم کارت

از مضرات پیامک های تبلیغاتی

با بی توجهی به محتوای پیامک های دریافتی مشترکین متحمل هزینه های جدی خواهند شد!!!

---
منبع : ایسنا