از مضرات پیامک های تبلیغاتی | سیم کارت

از مضرات پیامک های تبلیغاتی

با بی توجهی به محتوای پیامک های دریافتی مشترکین متحمل هزینه های جدی خواهند شد!!!


تاریخ ثبت: سه شنبه, 27 فروردین 1398 ---
منبع : ایسنا