41 درصد کاهش محسوس ارسال پیامک های تبلیغاتی با سیم کارت شخصی | سیم کارت

41 درصد کاهش محسوس ارسال پیامک های تبلیغاتی با سیم کارت شخصی

در حالی 41 دصد از مشترکین از کاهش محسوس ارسال پیامک های تبلیغاتی از سوی سرشماره های شخصی خبر میدهند که 37 درصد از مشترکین معتقداند هیچ تغییری در تعداد ارسال این پیامک ها رخ نداده. ---
منبع : ایسنا