هفتاد و یک میلیون شهروند دسترسی به اینترنت دارند | سیم کارت