هفتاد و یک میلیون شهروند دسترسی به اینترنت دارند

تعداد کاربران اینترنت همراه با اختلاف زیاد از اینترنت ثابت پیشی گرفته و به یکه تازی خود ادامه میدهد.