امنیت تراکنش ها مهمتر از سهولت آنها | سیم کارت

امنیت تراکنش ها مهمتر از سهولت آنها

طرح احراز هویت تراکنش های تلفن همراه در راستای ایجاد امنیت در تراکنش هاست تا سهولت آنها.