کاهش 90 درصدی مزاحمت پیامک های تبلیغاتی در طی 3 روز | سیم کارت

کاهش 90 درصدی مزاحمت پیامک های تبلیغاتی در طی 3 روز

5800 سیم کارت متخلف مسدود و مجوز 30 دفتر خدمات ارتباطی متخلف باطل شد.