اهدای هدیه ارزشمند همراه اول

همراه اول به شهروندان ساکن شهر آبادان دستگاه تسویه آب هدیه میدهد.