دومین نمایشگاه کار در تهران | سیم کارت

دومین نمایشگاه کار در تهران

دومین نمایشگاه کار در تهران از طرف دانشگاه شریف و با حمایت شرکت همراه اول از تاریخ 4 الی 6 بهمن ماه برگزار خوهد شد.