معاون مالی تدارکاتی همراه اول جایگزین شد | سیم کارت