معاون مالی تدارکاتی همراه اول جایگزین شد | سیم کارت

معاون مالی تدارکاتی همراه اول جایگزین شد

جایگزینی معاون مالی تدارکاتی شرکت همراه اول در راستای عدم استفاده از نیروی بازنشسته.

---
منبع : همراه اول