مهمان من و شارژ کارت تلفن خدمات جدیدی از سوی مخابرات | سیم کارت

مهمان من و شارژ کارت تلفن خدمات جدیدی از سوی مخابرات

طرح های جدید شرکت مخابرات با عنوان های «مهمان من» و «شارژ مجدد کارت تلفن» نهایی شد.