بحران پیش روی اپراتور های اینترنت ثابت! | سیم کارت

بحران پیش روی اپراتور های اینترنت ثابت!

نگرانی مسولین از کاهش مشترکین اینترنت ثابت به دلیل تعرفه ارزان قیمت اپراتور های اینترنت همراه.