دسترسی 70 درصد خانوار های ایرانی به اینترنت در سال گذشته | سیم کارت

دسترسی 70 درصد خانوار های ایرانی به اینترنت در سال گذشته

رشد 10 درصدی میزان دسترسی خانوار های ایرانی به اینترنت از در طی یک سال.