مقابله با ارسال پیامک های تبلیغاتی

آذری جهرمی پس از اتمام زمان نظرسنجی در تویترش در مورد مقابله با پیامک های تبلیغاتی، نتیجه گیری نهایی خود را اعلام نمود.