مجله سیم کارت

طبقه بندی خطوط رند

0 1,590

طبقه بندی خطوط رند

شماره رند از همان ابتدای شروع به کار سیم کارت ها ، جزو علاقه مندی های هر کاربری به حساب می آید.در این میان خط رند 0912 کد 1، اپراتور  سیم کارت همراه اول جزو یکی از پرطرفدارترین خط ها به حساب می آید که گاها این شماره ها در بازار آزاد با قیمت های صعودی معامله می شود. در این مقاله قصد داریم تا طبقه بندی خطوط رند را بیان کنیم. بنابراین پیشنهاد می کنیم تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

خط رند آینه ای :

خطوطی هستند که دست کم 4 رقم (یا بیشتر) از آنها بصورت متقارن قرار گرفته باشد.

مانند 9559 *** **09 و یا 531 * 135 **09

خط رند پله ای از اول:

خطوطی هستند که دست کم 4 رقم (یا بیشتر) از آنها در ابتدای خط پس از پیش شماره (به صورت زوج) افزایش و یا کاهش پلکانی یافته باشد.

مانند : 09** 44 45 ***

رند پله ای از آخر :

خطوطی هستند که دست کم 4 رقم از آنها در انتهای خط (به صورت زوج) افزایش یا کاهش پلکانی یافته باشد.

مانند : 53 52 *** **09

نکته ای که درمورد خط رند پله ای  مطرح می شود اینست  که رقم یکان این افزایش یا کاهش پلکانی باید یکسان باشد مانند 5686 و اگر رقم یکان یکسان نباشد حتما باید دهگان آنها یکسان باشد به عنوان مثال 4348 یا 5459 اما شماره هایی مثل 4352 یا 5467 در این طبقه قرار نخواهند گرفت.
همچنین لازم به ذکر است که درصورتی که افزایش یا کاهش پلکانی بصورت یک زوج سه رقمی باشد یا باید دهگان و یکان آن یکسان باشد. مثل * 218 718 **09 و یا اینکه اگر رقم آخر متفاوت است در چارچوب یک دهگان و صدگان باشد. مثل 282 283 * **09

خط رند سه پله :

همانند رند پله ای از اول یا پله ای از آخر هستند با این تفاوت که 6 رقم ابتدایی یا انتهایی آنها به صورت 3 پله پشت سر هم و دو رقم دو رقم ، افزایش یا کاهش پلکانی دارد. توضیحات و الزامات فوق الذکر در مورد خطوط پله ای از اول یا آخر در این نوع رند نیز صادق است.

مانند : 95 94 93 * **09 و یا * 92 93 94 **09

خط رند ترازویی :

خطوطی هستند که رقم میانی 7 رقم آنها متفاوت و 3 رقم قبل از عدد میانی و 3 رقم بعد از عدد میانی آنها یکسان است دقیقا مانند دو کفه برابر یک ترازو.

مانند : 09** 754 * 754

رند تاریخ تولدی :

خطوطی هستند که 4 رقم اول و یا 4 رقم آخر آنها مطابق با یکی از سال های تاریخ شمسی باشد.

مانند : 1360 *** **09 و یا *** 1372 **09

خط رند ترتیبی از اول :

خطوطی هستند که دست کم 3 رقم (یا بیشتر) از آنها در ابتدای خط پس از پیش شماره به صورت مرتب و پشت سر هم باشد. البته تعداد این ارقام مرتب هر چه بیشتر از 3 رقم باشد مرغوبیت خط بیشتر است.

مانند : **** 123 **09

خط رند ترتیبی از آخر :

خطوطی هستند که دست کم 3 رقم (یا بیشتر) از آنها در انتهای خط به صورت مرتب و پشت سر هم باشد. البته تعداد این ارقام مرتب هر چه بیشتر از 3 رقم باشد مرغوبیت خط بیشتر است.

مانند : 12345 ** **09

نکته : ترتیب ارقام در خطوط رند ترتیبی می تواند به صورت معکوس نیز باشد مانند 6543 که البته از مرغوبیت آن بسیار کاسته می شود.

رند تکرار پیش شماره :

خطوطی هستند که در آنها پیش شماره خود خط و یا سایر پیش شماره های موجود در بازار (مثل 0912 ، 0935 و غیره …) تکرار شده است.

مانند : 0938 *** 0912

تکرار 2 رقم یکی :

خطوطی هستند که در آنها دست کم 4 رقم و حداکثر 6 رقم به صورت زوج های مجزا از ارقام یکسان تشکیل شده است.

مانند : 66 00 *** **09 و یا 88 55 22 * **09

رند جفت جفت از اول :

خطوطی هستند که 4 رقم اول آنها پس از پیش شماره به صورت یک زوج تکراری باشد.

مانند : *** 45 45 **09

خط رند جفت جفت از آخر :

خطوطی هستند که 4 رقم انتهای آنها به صورت یک زوج تکراری باشد.

مانند : 52 52 *** **09

خط رند حروفی :

خطوطی هستند که تمام یا بخشی از آنها از نظر حروف لاتین موجود بر روی گوشی های تلفن ثابت یا همراه ، با نام یا نام خانوادگی یا هر کلمه معنی­ دار دیگر مطابقت داشته باشد.

مانند : شماره 6642623 **09 که با کلمه Mohamad مطابقت دارد یا 1118252 **09 که چهار رقم آخر آن با کلمه Tala مطابقت دارد.

طبقه بندی خطوط رند

رند سه جفت از اول :

خطوطی هستند که 6 رقم اول آنها در ابتدای خط پس از پیش شماره به صورت زوج تکراری باشد.

مانند : * 18 18 18 **09

خط رند سه جفت از آخر :

خطوطی هستند که 6 رقم آخر آنها به صورت زوج تکراری باشد.

مانند : 92 92 92 * **09

خط رند ده دهی از اول :

خط رند ده دهی از اول ،خطوطی هستند که در ابتدای آنها پس از پیش شماره ، شماره های دهگان به صورت مضرب های ده ، تکرار شده باشد (مثل 2020) یا مضرب های ده در آنها به صورت پلکانی قرار گرفته باشد. (مثل 2030 یا 3020)

09** 7070 *** : مانندو یا *** 4030 **09

رند ده دهی از آخر :

خطوطی هستند که در انتهای آنها شماره های دهگان به صورت مضرب های ده ، تکرار شده باشد (مثل 2020) یا مضرب های ده در آنها به صورت پلکانی قرار گرفته باشد. مثل (2030 یا 3020)

مانند : 8090 *** **09 و یا 3030 *** **09

خط رند صدصدی :

خطوطی هستند که 6 رقم ابتدایی یا انتهایی آنها به صورت 100 تایی (صدگان) افزایش و یا کاهش پیدا می کند. توضیح اینکه صدگان اول و دوم حتما باید از ابتدای هر صدگان شروع شده باشد. مثل 100 ، 200 ، 300 … ، تا 900.

مانند : * 00* 00* **09 و یا 00 * 00 ** **09

رند کد پایین :

خطوطی هستند که کد آنها (پس از پیش شماره) از ابتدای هر رنج تا 19* باشد. لازم به ذکر بر اساس عرف بازار این نوع رند و تاثیر قیمتی آن بیشتر در مورد خطوط کد یک پیش شماره 0912 صادق است.

مانند : **** 113 **09 و یا **** 101 **09

رند گفتاری :

خطوطی هستند که 6 رقم ابتدای آنها پس از پیش شماره و یا 6 رقم آخر آنها پس از کد به صورت 2 جفت ، 3 رقمی یکسان باشد.

مانند : * 400400 **09 و یا 522 522 * **09

هزاری از اول :

خطوطی هستند که در ابتدای آنها عدد 1000 ، 2000 و غیره … یا ترکیبی از آنها با اعداد دیگر به نحوی که سلاست و روان بودن آن در تلفظ حفظ شود قرار می گیرند.

مانند : *** 2500 **09 و یا **** 1000 **09

رند ده هزاری از اول:

خطوطی هستند که در ابتدای آنها عدد 10000 ، 20000 و غیره … یا ترکیبی از آنها با اعداد دیگر به نحوی که سلاست و روان بودن آن در تلفظ حفظ شود قرار می گیرند.

مانند : *** 10000 **09

طبقه بندی خطوط رند

خط رند هزاری از آخر :

خطوطی هستند که در انتهای آنها عدد 1000 ، 2000 و غیره … یا ترکیبی از آنها با اعداد دیگر به نحوی که سلاست و روان بودن آن در تلفظ حفظ شود قرار می گیرند.

مانند : 09** *** 2500 و یا 1000 *** **09

خط رند ده هزاری از آخر :

خطوطی هستند که در انتهای آنها عدد 10000 ، 20000 و غیره … یا ترکیبی از آنها با اعداد دیگر به نحوی که سلاست و روان بودن آن در تلفظ حفظ شود قرار می گیرند.

مانند : 50000 ** **09

رند میلیونی :

خطوطی هستند که می توان آنها را به صورت یکجا به عنوان یک رقم میلیونی قرائت کرد.

مانند: 9000000 **09 و یا 9000009 **09

طبقه بندی خطوط رند

رند متشکل از 2 رقم :

خطوطی هستند که تمام 7 رقم آنها پس از پیش شماره ، تنها از 2 رقم تشکیل شده است.

مانند: 992 222 9 *09 و یا 9900999 **09

خط رند سه رقم یکی از اول :

خطوطی هستند که در ابتدای آنها پس از پیش شماره 3 رقم یکسان تکرار شده است.

مانند: **** 555 **09

رند چهار رقم یکی از اول :

خطوطی هستند که در ابتدای آنها پس از پیش شماره 4 رقم یکسان تکرار شده است.

مانند: *** 5555 **09

خط رند پنج رقم یکی از اول :

خطوطی هستند که در ابتدای آنها پس از پیش شماره 5 رقم یکسان تکرار شده است.

مانند: ** 55555 **09

خط رند شش رقم یکی از اول :

خطوطی هستند که در ابتدای آنها پس از پیش شماره 6 رقم یکسان تکرار شده است.

مانند: * 555555 **09

رند سه رقم یکی از وسط:

خطوطی هستند که 3 رقم از ارقام میانی آنها یکسان است.

مانند : ** 444 ** **09

خط رند چهار رقم یکی از وسط :

خطوطی هستند که 4 رقم از ارقام میانی آنها یکسان است.

مانند: * 6666 ** **09 و یا ** 6666 * **09

طبقه بندی خطوط رند

خط رند پنج رقم یکی از وسط :

خطوطی هستند که 5 رقم از ارقام میانی آنها یکسان است.

مانند : * 77777 * **09

رند سه رقم یکی از آخر :

خطوطی هستند که در انتهای آنها 3 رقم یکسان تکرار شده است.

مانند : 555 **** **09

طبقه بندی خطوط رند

خط رند چهار رقم یکی از آخر :

خطوطی هستند که در انتهای آنها 4 رقم یکسان تکرار شده است.

مانند : 5555 *** **09

خط رند پنج رقم یکی از آخر :

خطوطی هستند که در انتهای آنها 5 رقم یکسان تکرار شده است.

مانند : 55555 ** **09

شش رقم یکی از آخر :

خطوطی هستند که در انتهای آنها 6 رقم یکسان تکرار شده است.

مانند : 555555 * **09

رند هفت رقم یکی :

خطوطی هستند که همه ارقام آنها یکسان است.

مانند : 9999999 **09

رند سایر :

برخی از خطوط هستند که از زیبایی ، سلاست ، روایی و برخی مشخصات دیگر برخوردارند اما در هیچکدام از تعاریف انواع رند فوق الذکر قرار نمی گیرند. بنابراین به ناچار ، این نوع رند جهت جانمایی این دسته از خطوط در یک طبقه خاص و جداسازی آنها از خطوط معمولی ، در سایت قرار گرفته است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.