تعریف انواع رند | سیم کارت

تعریف انواع رند

همواره از قدیم ارقام رند جذابیت مختص به خود را داشته اند و این موضوع سبب جدا شدن آنها از الباقی ارقام شده است. پس از پیشرفت تکنولوژی و گسترش استفاده از خطوط تلفن و سپس تلفن همراه به مرور زمان موضوع رندی شماره تماس بسیار داغ شد. در کنار جذابیت و خاص بودن یک شماره تماس رند، سهولت بخاطر سپردن یک خط رند موجب پرطرفدار شدن این خطوط در کسب و کارهای مختلف شده تا جایی که برخی از خطوط رند را مختص به فعالیت های تبلیغاتی همچون بیلبردهای در سطح شهر میدانند، حتی برخی برای دوره کوتاه تبلیغات کسب و کار خود اقدام به اجاره کردن یک سیم کارت رند میکنند.
سایت "سیم کارت" به عنوان "اولین مرکز تخصصی خرید فروش سیم کارت رند و معمولی" در ایران قصد دارد تا با تعریف انواع رند، در شناسایی یک سیم کارت رند به افراد جامعه نقش بسزایی را ایفا کند.

انواع سیم کارت رند:

1- رند آینه ای:

در سیم کارت رند آینه ای حداقل 4 رقم آن به شکل متقارن نسبت به یکدیگر قرارمیگیرند. هرچقدر تعداد این ارقام بیشتر باشد مرغوبیت سیم کارت بیشتر خواهد بود.
نکته: 4 رقم مذکور شامل پیش شماره نمیباشد.
مثال: 09** *** 2552 یا 09** 123 * 321

2- رند پله ای:
در سیم کارت رند پله ای حداقل 4 رقم آن دو به دو، به شکل پلکانی کاهش یا افزایش پیدا میکند. هرچقدر تعداد این ارقام بیشتر باشد مرغوبیت سیم کارت بیشتر خواهد بود.
نکته: در سیم کارت های رند پله ای دو رقمی ثابت بودن اعداد یکان یا دهگان و در رند های پله ای سه رقمی، ثابت بودن اعداد یکان و دهگان یا دهگان و صدگان الزامیست
مثال: 58 57 یا 58 48 /  123 223 یا 123 124

خطوط رند پله ای به دو بخش تقسیم میشوند:

رند پله ای از اول: قسمت رند پله ای سیم کارت بعد از پیش شماره قرار داشته باشد.
مثال:  09** 24 25 ***

رند پله ای از آخر: قسمت رند پله ای سیم کارت در آخر شماره قرار داشته باشد.
مثال: 09** *** 24 25

3- رند سه پله:
در سیم کارت رند سه پله 6 رقم آن دو به دو، به شکل پلکانی کاهش یا افزایش پیدا میکنند.
نکته: نکته بیان شده در قسمت رند پله ای برای این بخش نیز صدق دارد.
مثال: 09** * 23 24 25 *

4- رند ترازویی:
در سیم کارت رند ترازویی پس از پیش شماره، دو طرف رقم چهارم یک شماره وجود دارد که مانند دو کفه ترازو است.
مثال: 09** 253 * 253

5- رند ترتیبی:

در سیم کارت رند ترتیبی حداقل 3 رقم آن پشت سر یکدیگر میباشند. هرچقدر تعداد ارقام بیشتر باشد مرغوبیت سیم کارت بیشتر خواهد بود.
نکته: این ترتیب میتواند معکوس نیز باشد.

خطوط رند ترتیبی به دو بخش تقسیم میشوند:

رند ترتیبی از اول: قسمت رند ترتیبی سیم کارت بعد از پیش شماره شروع شود.
مثال: 09** 4321 ***

رند ترتیبی از آخر: قسمت رند ترتیبی سیم کارت انتهای آن قرار گیرد.
مثال: 09** ** 1234

6- رند ده دهی:

در سیم کارت رند ده دهی به غیر از پیش شماره 4 رقم آن بصورت دو به دو، مضرب 10 تکرار میشوند. هرچه تعداد این مضارب بیشتر باشد مرغوبیت سیم کارت بیشتر خواهد بود.

خطوط رند ده دهی به دو بخش تقسیم میشوند:

رند ده دهی از اول: ارقام مضارب 10 سیم کارت پس از پیش شماره قرار دارد.
مثال: 09** 20 20 ***

رند ده دهی از آخر: ارقام مضارب 10 سیم کارت انتهای آن قرار گیرد.
مثال: 09** *** 80 90

7- رند صد صدی:

در سیم کارت رند صد صدی به غیر از پیش شماره اعداد مضرب 100 در آن تکرار میشوند.
مثال: 09** * 100 200

8- رند هزاری:

در سیم کارت رند هزاری اعداد مضرب 1000 وجود دارد، در حالی که موجب سلاست در گفتار خط میشود.

خطوط رند هزاری به دو بخش تقسیم میشوند:

رند هزاری از اول: ارقام مضارب 1000 سیم کارت پس از پیش شماره قرار دارد.
مثال: 09** 3000 ***

رند هزاری از آخر: ارقام مضارب 1000 سیم کارت انتهای آن قرار گیرد.
مثال: 09** **** 2000

9- رند ده هزاری:

در سیم کارت رند ده هزاری اعداد مضرب 10000 وجود دارد، در حالی که موجب سلاست در گفتار خط میشود.

خطوط رند ده هزاری به دو بخش تقسیم میشوند:

رند ده هزاری از اول: ارقام مضارب 10000 سیم کارت پس از پیش شماره قرار دارد.
مثال: 09** 30000 **

رند هزاری از آخر: ارقام مضارب 10000 سیم کارت انتهای آن قرار گیرد.
مثال: 09** ** 20000

10- رند میلیونی:

در سیم کارت رند میلیونی اعداد مضرب 1000000 وجود دارد، در حالی که با عنوان میلیون بیان میشوند.
مثال: 09** 5000000 *

11- رند جفت جفت:

در سیم کارت رند جفت جفت 4 رقم آنها بصورت یک زوج تکرار میشوند.

خطوط رند جفت جفت به دو بخش تقسیم میشوند:

رند جفت جفت از اول: قسمت جفت جفت سیم کارت بعد از پیش شماره شروع شود.
مثال: 09** 23 23 ***

رند جفت جفت از آخر: قسمت جفت جفت سیم کارت انتهای آن قرار گیرد.
مثال: 09** *** 58 58

12- رند سه جفت:

در سیم کارت رند سه جفت 6 رقم آنها بصورت یک زوج تکرار میشوند.

خطوط رند سه جفت به دو بخش تقسیم میشوند:

رند سه جفت از اول: قسمت سه جفت سیم کارت بعد از پیش شماره شروع شود.
مثال: 09** 23 23 23 *

رند سه جفت از آخر: قسمت سه جفت سیم کارت انتهای آن قرار گیرد.
مثال: 09** * 58 58 58

13- رند 2 رقمی:

در سیم کارت رند 2 رقمی، تمامی ارقام آن به جز پیش شماره تنها 2 رقم را شامل میشود.
مثال: 09** 221 21 21

 

14- رند تکرار دو رقم یکی:
در سیم کارت رند دو رقم یکی، از بین ارقام بجز پیش شماره آنها حداقل 4 رقم بصورت زوج های جدا از ارقام یکسان هستند.
مثال: 09** 22 * 88 **

15- رند تاریخ تولدی:

در سیم کارت رند تاریخ تولدی 4 رقم اول پس از پیش شماره یا 4 رقم آخر آنها سال شمسی یا میلادی است.
مثال: 09** 1362 ***

16- رند سه رقم یکی:

در سیم کارت رند سه رقم یکی به جز پیش شماره، سه رقم آنها یک عدد میباشد.

خطوط رند سه رقم یکی به سه بخش تقسیم میشوند:

رند سه رقم یکی از اول: سه رقم یکسان سیم کارت بعد از پیش شماره شروع شود.
مثال: 09** 111 ****

رند سه رقم یکی از وسط: سه رقم یکسان سیم کارت، بعد از دو رقم اول پس از پیش شماره شروع شود.
مثال: 09** ** 111 **

رند سه رقم یکی از آخر: سه رقم یکسان سیم کارت انتهای آن قرار گیرد.
مثال: 09** **** 111

17- رند چهار رقم یکی:

در سیم کارت رند چهار رقم یکی به جز پیش شماره، چهار رقم آنها یک عدد میباشد.

خطوط رند چهار رقم یکی به سه بخش تقسیم میشوند:

رند چهار رقم یکی از اول: چهار رقم یکسان سیم کارت بعد از پیش شماره شروع شود.
مثال: 09** 2222 ***

رند چهار رقم یکی از وسط: چهار رقم یکسان سیم کارت، نه پس از پیش شماره شروع شده و نه در انتهای شماره قراردارد.
مثال: 09** * 2222 **

رند چهار رقم یکی از آخر: چهار رقم یکسان سیم کارت انتهای آن قرار گیرد.
مثال: 09** *** 2222

18- رند پنج رقم یکی:

در سیم کارت رند پنج رقم یکی به جز پیش شماره، پنج رقم آنها یک عدد میباشد.

خطوط رند پنج رقم یکی به سه بخش تقسیم میشوند:

رند پنج رقم یکی از اول: پنج رقم یکسان سیم کارت بعد از پیش شماره شروع شود.
مثال: 09** 33333 **

رند پنج رقم یکی از وسط: پنج رقم یکسان سیم کارت، بعد از یک رقم اول پس از پیش شماره شروع شود.مثال: 09** * 33333 *

رند پنج رقم یکی از آخر: پنج رقم یکسان سیم کارت انتهای آن قرار گیرد.
مثال: 09** ** 33333

19- رند شش رقم یکی:

در سیم کارت رند شش رقم یکی به جز پیش شماره، شش رقم آنها یک عدد میباشد.

خطوط رند شش رقم یکی به دو بخش تقسیم میشوند:

رند شش رقم یکی از اول: ش رقم یکسان سیم کارت بعد از پیش شماره شروع شود.
مثال: 09** 444444 *

رند شش رقم یکی از آخر: شش رقم یکسان سیم کارت انتهای آن قرار گیرد.
مثال: 09** * 444444

20- رند هفت رقم یکی:

در سیم کارت رند هفت رقم یکی به جز پیش شماره، هر هفت رقم آنها یک عدد میباشد.
مثال: 09** 5555555

21- رند پیش شماره:

در سیم کارت رند پیش شماره، پیش شماره در آنها تکرار میشود.
نکته: در این نوع رند میتواند پیش شماره ای به غیر از پیش شماره سیم کارت تکرار شود.
مثال: 09** 0912 ***

22- رند حروفی:

در سیم کارت رند حروفی به جز پیش شماره، بخشی یا تمامی ارقام باقی مانده طبق حروف انگلیسی درج شده بروی شماره گیر تلفن اسم یا کلمه ای را تشکیل میدهند.
 مثال: 09** MOHAMAD = 09** 6642623

23- رند کد پایین:

در سیم کارت رند کد پایین پس از پیش شمار، شماره با ارقامی 1 یا 2 شروع میشود که با عنوان کد 1 و کد 2 نیز شناخته میشوند.
نکته: گفتنی است برحسب عرف بازار خرید و فروش سیم کارت، رند کد پایین بیشتر بروی قیمت سیم کارت های 0912 تاثیرگذار است.
 مثال: 09** 1 ****** یا 09** 2 ******

24- رند گفتاری:

در سیم کارت رند گفتاری پس از پیش شماره و یا 6 رقم آخر آنها ارقام بصورت جفت جفت سه رقمی، یک عدد هستند.
 مثال: 09** 400400 *

25- رند سایر:

با توجه به گسترده بودن سیم کارت ها و سلیقه ای بودن آنها برخی از سیم کارت ها هستند که در تعاریف بالا گنجانده نمیشوند و با اینحال سلاست، روانی و برخی مشخصات یک سیم کارت رند را دارند. به همین منظور این دسته از سیم کارت ها را به عنوان سیم کارت رند سایر میشناسیم.